தமிழ்க் கிறுக்கன்...!

தமிழ்க் கிறுக்கன்...!
வேடிக்கையாகவே கேலிகள் பேசி, கேள்வியும் ஞானமும் உண்டாக செய்வோம்.....!

Tuesday, September 6, 2011

உன்னைப் பார்த்து...!

தமிழன் இந்துவாகவும், முஸ்லிமாகவும்,கிறித்துவனாகவும் பிரிந்து கிடக்காமல்....

மனிதனாக என்றைக்கு ஒன்று சேருகிறானோ...

அதுவரை நம்மை நாட்டை விட்டு வேளியேற சொல்லி சுப்ரமணியசாமி மாதிரி வந்தேறி நாய்கள் நம்மை பார்த்து குரைக்கத் தான் செய்யும்.....


_தமிழ்க்கிறுக்கன்.

என்னைப் பற்றி ...