தமிழ்க் கிறுக்கன்...!

தமிழ்க் கிறுக்கன்...!
வேடிக்கையாகவே கேலிகள் பேசி, கேள்வியும் ஞானமும் உண்டாக செய்வோம்.....!

Thursday, March 28, 2013

இலங்கையின் உள் விவகாரங்களில் தலையீடுவது இந்தியா வெளியுறவு கொள்கைக்கு
முரண்பாடு என்கிறாள், சோனியா.

தமிழனை கொல்ல ஆயுதங்களை அனுப்பி வைத்து மூக்கை நீட்டும் சோனியா
மூக்கிற்குள் எந்த பீரங்கி நுழைத்து வெடிப்பதாம்?

_தமிழ்க்கிறுக்கன்
www.thamizkkirukkan.blogspot.com

No comments:

Post a Comment